مرور برچسب

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب اول شهریور سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - تعاريف ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش ‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود: 1 -
ادامه مطلب ...

تاریخچه قانون محاسبات عمومی، داستان ورود ذیحساب به نظام مالی کشور

سومین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. این بار قانون از جامعیت بیشتری برخوردار بود. فصل اول آن به تعاریف اختصاص داشت. تعاریفی که عمدتا در قانون چهارم محاسبات عمومی هم تکرار شده است.