چک لیست کنترل و نظارت اجرای مراحل مناقصه

شامل مراحل پیش از فراخوان مناقصات ؛ ارزیابی کیفی مناقصه گران ؛ بازگشایی پاکات و تعیین برنده

مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.

“مناقصه” فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مؤلفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود.

لینک دانلود چک لیست کنترل و نظارت اجرای مراحل مناقصه (شامل مراحل پیش از فراخوان مناقصات ؛ ارزیابی کیفی مناقصه گران ؛ بازگشایی پاکات و تعیین برنده)

محمود زالی ذیحساب وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود: در این جا خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای به دست آوردن معامله به طور مرتب کاهش می‌یابد. در پایان پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

  • مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد، در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
  • مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، لازم به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد.در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند که پس از بررسی کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، مشهود می‌شود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین می‌گردد.

ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

  • مناقصه عمومی:مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
  • مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.