بخشنامه اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداختهای موضوع اعتبارات تملک

این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن، مستند به بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 تهیه شده است. همچنین دیوان محاسبات طی نامه شماره ۴۰۳۰۰/٢١ مورخ 1400/4/15 به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

با توجه به مسئولیت ذیحسابان در تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، در صورت نیاز به مدارک تکمیلی که در نامه دیوان محاسبات کشور نیز اشاره گردیده، ذیحسابان و مدیران مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مکلف به اخذ مستندات مورد نیاز بوده و درخواست وجه های صادره عهده خزانه به منزله رعایت موارد یاد شده می باشد.

دانلود بخشنامه مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداختها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه های

بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1400

  • 1– وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.