حمایت ملکی دولت برای استقرار شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و سراهای نوآوری

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (6) قانون جهش تولید دانش بنیان (تصویب نامه 27354/ت60019هـ 20/2/1402)

از بند (ب) ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان : دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.

لینک دانلود آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (6) قانون جهش تولید دانش بنیان (تصویب نامه 27354/ت60019هـ 20/2/1402)

متقاضی : شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق که دارای مجوز معتبر از مراجع صلاحیت دار موضوع بند (۴) این ماده بوده یا صلاحیت آنها مورد تأیید مراجع مذکور باشد.

اموال غیر منقول : املاک، زمین ها و ساختمان های دستگاههای اجرایی به استثنای انفال

  • به منظور جلوگیری از بروز تبعیض و برخورداری یکسان تمامی متقاضیان از امکانات موضوع این آیین نامه دستگاههای اجرایی فهرست اموال غیر منقول مورد نظر خود جهت بهره برداری را از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت) و معاونت اعلام می کنند. اداره کل مزبور مکلف است فهرست یادشده را به مرجع صدور مجوز و تأیید صلاحیت ارسال و به طور ماهانه منتشر کند. معاونت موظف است دسترسی عمومی لازم برای اطلاع رسانی و رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را ایجاد نماید.
  • به منظور ایجاد وحدت رویه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور الگوهای قراردادی لازم جهت واگذاری اموال موضوع این آیین نامه را تنظیم و ابلاغ نماید.
  • در هر استان کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دستگاه اجرایی مربوط و حسب مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل استانداری و به ریاست استاندار تشکیل و مطابق این آیین نامه فرآیند اجرایی بهره برداری اموال غیر منقول دستگاهها و مصوبات مراجع ذی صلاح در این خصوص را پیگیری می کند.
  • متقاضی می تواند با هماهنگی دستگاه اجرایی اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دستگاه اجرایی را که مناسب فعالیت فناورانه خود تشخیص می دهد به کارگروه اعلام نماید.
  • واگذاری حق بهره برداری یا تغییر بهره بردار اموال غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به پارکهای علم و فناوری با ماهیت دولتی که دارای شخصیت حقوقی تقل میباشند با پیشنهاد کارگروه و تأیید کمیسیون مستندسازی و تصویب هیئت وزیران انجام میپذیرد. واگذاری آن دسته از اموال غیر منقول که دولت حق استفاده از آنها را به شرکتهای دولتی واگذار کرده است تابع حکم این بند است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی پارک علم و فناوری مربوط با درج عبارت هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود اقدام میکند.
  • کلیه هزینه های مربوط به استفاده از اموال غیر منقول یاد شده اعم از هزینه های جاری از قبیل آب، گاز ،برق ،تلفن بیمه و مالیات و هزینههای ،تجهیز ،تعمیر نگهداری و بهره برداری بر عهده متقاضی است.
  • دستگاه اجرایی هیچگونه تعهدی در ،تجهیز تعمیر و نگهداری اموال غیر منقول مذکور برای بهره برداری به استثنای تعمیرات اساسی ندارد.
  • اراضی و املاک موضوع این آیین نامه صرفاً در چهارچوب کاربریهای موجود اعم از اداری ،آموزشی بهداشتی قابل بهره برداری است
  • حق استفاده از اموال غیر منقول موضوع این آیین نامه با حفظ مالکیت دولت بوده و هیچ گونه حق مالکیت و حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی کند.
حمایت ملکی دولت برای استقرار شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و سراهای نوآوری
حمایت ملکی دولت برای استقرار شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و سراهای نوآوری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.