شیوه نامه چگونگی رسیدگی به حساب و اسناد مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

رسیدگي به حساب و اسناد هزينه ی مربوط به اعتبارات هزينه ای و تملک داراييهای سرمايه ای مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي

خزانه داری کل کشور شیوه نامه اجرایی رسیدگی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی كشور درخصوص چگونگی رسیدگی به حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات هزینه ای و طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را برای بهره برداری به دستگاههای ذیربط ارسال نموده است.

لینک دانلود شیوه نامه چگونگی رسیدگی به حساب و اسناد مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

اين شیوه نامه با هدف ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام رسیدگي هاي موضوع تبصره ۵ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی كشور در خصوص رسیدگي به حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات هزينه ای و تملک داراييهاي سرمايه اي موسسات و نهادهاي عمومي کشور تهیه گرديده است. انتظار ميرود شیوه نامه مذکور موجب بهبود در شیوه و زمان انجام رسیدگي ها، روشهاي مستندسازي و نحوه گزارش نتايج حاصل از رسیدگي ها گردد. تلاش گرديده است تا کاربرگها و چک لیست هاي مهم و کاربردي در انجام حسابرسي ها و رسیدگي ها، به طور جامع در پیوستهاي اين شیوه نامه گردآوري گردد تا به عنوان يک راهنماي کلي در اجراي رسیدگي ها، گروه حسابرسي را ياري نمايد. به ويژه چک لیستهاي رعايت قوانین و مقررات، به عنوان بخش مهمي از فرآيند رسیدگي مذکور در نظر گرفته شده است.

بديهي است با توجه به حجم و ماهیت کار واحد مورد رسیدگي و نیز با توجه به اعمال قضاوت حرفه اي، نحوه و میزان استفاده از کاربرگها و چک لیست هاي يادشده، در اختیار سرپرستان گروههاي حسابرسي، خواهد بود و حسب نیاز و ضرورت، با توجه به شرايط حاکم و بنا به قضاوت حرفها ي، نوع و زمان بندي اجراي روش هاي حسابرسي مربوط به سرفصلها را پیش بیني و اعمال نمايند.

تبصره ۵ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی كشور

حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسیدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات کشور تحويل گردد. (لازم به ذکر است عبارت «اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني» در قوانین جديد به «اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي» تغییر يافته است)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.