مرور رده

مدیریت و رهبری

لطایف و طنزهای حسابداری

چرا حسابداران اینقدر خونسرد، آرام و مطمئن هستند؟ آنها کنترل های داخلی قوی دارند!به تراز آزمایشی که تراز نمی شود، چه می گویید؟ یک شب دیروقت!حسابداران از چه چیزی رنج می برند که مردم عادی از آن رنج نمی برند؟ استهلاک!می گویند دو چیز در زندگی اجتناب ناپذیر است: مرگ و مالیات. حداقل مرگ فقط یک بار اتفاق می افتد!چرا باید به حسابداری تعهدی روی بیاوریم؟
ادامه مطلب ...