آيين نامه چگونگی توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت مصوب سال 1376

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1376 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، تربيت بدني و برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1373 – و ماده (53) قانون استخدام كشوري – مصوب 1345 – تصويب نمود:

آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت مصوب 1376,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – به منظور سياستگزاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت، همچنين ساخت و ساز باشگاهها و مكانهاي ورزشي كارمندي و نظارت بر اداره آنها و تخصيص امكانات بين كارمندان دولت شوراي عالي ورزش كارمندان دولت – كه از اين پس در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود – تشكيل مي شود.

ماده 2 – اعضاي شورا عبارتند از:

الف – معاون رييس جمهور و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان رييس شورا.
ب – معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه .
ج – معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني .
د – وزير كشور
هـ – معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني.

تبصره – دبيرخانه شورا در سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستقر است.

ماده 3 – ساخت باشگاههاي ورزشي كارمندان در تهران، مراكز استانها و شهرستانها بر عهده سازمان تربيت بدني است و اداره آنها براساس ضوابط و دستورالعملهاي شورا صورت مي گيرد.

ماده 4 – براي نظارت بر اداره باشگاههاي ياد شده در مراكز استانها و شهرستانها، «شوراي ورزش كارمندان استان» به رياست استاندار و عضويت رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديركل تربيت بدني استان و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.

ماده 5 – در كليه وزارتخانه ها، نهاد رياست جمهوري و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري، همچنين در قوه قضاييه «كميته امور ورزشي» متشكل از افراد صاحب نظر و علاقمند به امور ورزش به رياست معاون اداري و پشتيباني دستگاه مربوط (يا عناوين مشابه) تشكيل مي شود.

تبصره 1 – در مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي فوق الاشعار نيز كميته هاي امور ورزشي با حضور افراد ذي صلاح زيرنظر كميته ورزشي وزارتخانه يا سازمان متبوع تشكيل مي شود.

تبصره 2 – عضويت يكي از بانوان كارمند هر دستگاه در كميته امور ورزشي آن دستگاه الزامي است.

ماده 6 (اصلاحي 03ˏ04ˏ1386)- به منظور هماهنگي فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت، تعميم ورزشهاي همگاني و برنامه ريزي مسابقات ورزشي «كميته هماهنگي امور ورزشي كارمندان دولت» متشكل از رؤساي كميته هاي ورزشي دستگاههاي ياد شده در ماده (5) اين آيين نامه به رياست يكي از معاونان سازمان تربيت بدني در محل سازمان ياد شده تشكيل مي شود. فعاليتهاي اين كميته در چهارچوب سياستها و خط مشيهاي تعيين شده از سوي شورا انجام مي شود.

ماده 7 – براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند «كميته هماهنگي ورزش بانوان كارمند» متشكل از اعضاي زن كميته هاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه تشكيل مي شود. فعاليتهاي كميته ياد شده زيرنظر كميته هماهنگي امور ورزش كارمندان دولت صورت مي گيرد.

ماده 8 – كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند در مورد ايجاد مكانها و تشكيل هيأتهاي ورزشي ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني را رعايت كنند.

تبصره 1 – در تشكيل هيأتهاي ورزشي اولويت با ورزشهاي همگاني، عمومي و آمادگي جسماني است.

تبصره 2 – هيأتهاي ورزشي كارگري از شمول اين تصويبنامه مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 9 – دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند به منظور برنامه ريزي و پشتيباني فعاليتهاي ورزشي كارمندان خود در خصوص ايجاد پست يا واحدهاي سازماني متناسب، از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام كنند.

ماده 10 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور به درخواست دستگاههاي مشمول اين آيين نامه در خصوص ايجاد پست و واحدهاي سازماني مورد نياز متناسب با حجم فعاليتهاي ورزشي هر دستگاه – در مواردي كه واحدهاي سازماني براي اداره امور ورزشي كارمندان آنها وجود ندارد – اقدام مي كند.

ماده 11 – كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول اين تصويبنامه هستند و كليه كارمندان رسمي و غيررسمي دستگاههاي ياد شده مي توانند از تسهيلات مذكور در اين تصويبنامه استفاده كنند.

تبصره 1 – استفاده كارمندان از باشگاهها و مكانهاي ورزشي دستگاههاي مشمول اين آيين نامه رايگان است.

تبصره 2 – كارمندان آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي باشگاهها و مكانهاي ورزشي اختصاصي هستند مي توانند براساس ضوابطي كه به تصويب شورا مي رسد، از تسهيلات اين باشگاهها استفاده كنند.

ماده 12 – زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است. در مواقع لزوم و حسب نظر مدير بلافصل، استفاده از مأموريت اداري براي شركت در تمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا (4) ساعت در هفته مجاز است. اين زمان حسب نظر بالاترين مقام دستگاه تا (4) ساعت ديگر قابل تمديد است.

ماده 13 – سازمان تربيت بدني موظف است به منظور استفاده كارمندان دولت از امكانات ورزشي آن سازمان امكانات ورزشي خود را در قبال اخذ وجه به قيمت تمام شده و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد در اختيار دستگاههاي مشمول اين آيين نامه قرار دهد.

تبصره 1 – دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مي توانند به جاي وجه نقد، به نسبت استفاده اي كه از امكانات سازمان تربيت بدني مي كنند، امكانات، تسهيلات يا تجهيزات ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني قرار دهند.

تبصره 2 – كارمندان ساير دستگاهها دولتي مي توانند از امكانات ورزشي اختصاصي دستگاههاي دولتي ديگر در ساعات و موارد مازاد بر احتياج آنها با هماهنگي شورا و پرداخت هزينه هاي مربوط يا كمكهاي ديگر استفاده كنند.

ماده 14 – دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند به منظور تعميم و گسترش ورزش كارمندان خود حداكثر تا (1%) از اعتبارات موضوع تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1373 – را براساس برنامه اي كه به تصويب شورا مي رسد با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهند و در مبادله موافقتنامه ها با سازمان مذكور – در قالب اعتبارات موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي تبصره (35) قانون ياد شده – منظور كنند.

تبصره – اعتبارات اين ماده با تشخيص كميته ورزش دستگاه مربوط صرف ساخت مكانها و هزينه هاي ورزشي كارمندان آن دستگاه مي شود.

ماده 15 – سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجراي اين آيين نامه، اعتبارات لازم براي تأسيس باشگاههاي ورزشي كارمندان دولت در استانهاي كشور را در بودجه هاي سنواتي و تحت عنواني جداگانه پيش بيني كند.

تبصره – سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم براي برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان دولت را كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي كند در اختيار شورا قرار مي دهد تا صرف برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان كند.

ماده 16 – شورا دستورالعملهاي لازم را حسب مورد صادر و با نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه هر سال گزارش عملكرد آن را به هيأت دولت ارايه مي كند.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.