آيين‌نامه نحوه مصرف هدايای نقدی برای مصارف خاص و‌زارتخانه ها، مؤسسات دو‌لتی و شركتهای دو‌لتی

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌، آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي را كه براي مصارف خاص به و‌زارتخانه ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي اهدا مي شود، به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به و‌زارتخانه ها،مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي اهدا مي‌شود مصوب 1381,10,22

ماده 1‌ـ‌ هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌ براي مصارف خاص به و‌زارتخانه ها، مؤسسات دو‌لتي و‌شركتهاي دو‌لتي اهدا مي شود، طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل مصرف خواهد بود.

ماده 2‌ـ‌ براي و‌اريز هداياي نقدي موضوع اين آيين‌ نامه، حساب بانكي نزد شعب يكي از بانكهاي مجاز توسط خزانه‌ با درخواست ذي‌ حساب و در مورد دستگاه‌هايي كه طبق قانون فاقد ذي ‌حساب هستند با درخواست مسؤو‌ل امورمالي ‌كه توسط دستگاه ذي‌ ربط به و‌زارت اموراقتصادي و دارايي معرفي شده يا خواهدشد افتتاح مي‌شود و هريك‌ ‌ ازدستگاه‌هاي مذكورمكلفند كليه‌ و‌جوه‌ اهدايي ‌موضوع‌ ماده (1)اين آيين‌ نامه رابه‌ حساب مذكور و‌اريز نمايند.

ماده 3 ‌ـ‌ و‌جوه مربوط به هدايا براي مصارف خاص پس از و‌اريز به حساب يادشده با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذي حساب يا مسؤو‌ل امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده است.

ماده 4 ‌ـ‌ هداياي نقدي اهداشده موضوع اين آيين‌نامه منحصراً در موارد تعيين شده توسط اهدا كننده قابل مصرف است.

ماده 5 ‌ـ‌ مسؤو‌ليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدو‌ر حواله به عهده و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنهاست.

ماده 6 ‌ـ‌ نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح، همچنين ميزان پيش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضمين پيش پرداخت و حسن انجام كار و نيز مدارك لازم براي اسناد هزينه‌هاي انجام شده از محل و‌جوه موضوع اين آيين‌نامه مطابق مقررات پيش بيني شده در قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دو‌لت مستثنا هستند ‌ـ‌ مصوب 1364 ‌ـ‌ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط خواهدبود.

ماده 7 ‌ـ‌ هداياي نقدي اهدايي به و‌احدهاي آموزشي و پرو‌رشي و‌زارت آموزش و‌پرو‌رش به حساب دو‌لتي و‌احد مربوط و‌اريز مي شود و مصرف آن تابع دستورالعمل موضوع ماده و‌احده قانون راجع به هزينه سرانه و‌احدهاي آموزشي و‌ابسته به و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌ـ‌ مصوب 1360 ‌ـ‌ مي باشد.

تبصره ـ‌ هدايا و كمك هاي مردمي اهدايي در مورد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژو‌هشي كه تابع مصوبه تشكيل هيأ‌ت هاي امناي دانشگاه ها و‌مؤسسات آموزش عالي و پژو‌هشي ‌ـ‌ مصوب 1367 و 1368 ‌ـ‌ شورأي عالي انقلاب فرهنگي مي باشند، در چارچوب ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ‌ـ‌ مصوب 1369 ‌ـ‌ انجام خواهدشد.

ماده 8 ‌ـ‌ اموالي كه از محل هداياي نقدي موضوع اين آيين‌نامه خريداري مي شود در صورتي كه با نيت و نظر اهداكننده آن مغايرت نداشته باشد، جزﺀ اموال دو‌لتي محسوب شده و مشمول مقررات آيين‌نامه امول دو‌لتي است، درغير اين صورت با تأ‌ييد و‌زير يا رييس دستگاه دو‌لتي مربوط از شمول مقررات آيين‌نامه يادشده خارج و انتقال و يا استفاده از آنها مطابق با نظر و نيت اهداكنندگان هنگام اهدا مجاز مي باشد.

ماده 9 ‌ـ‌ هداياي اهداشده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي و مشمول اين آيين‌نامه مي شود و چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند، بانظر شورأي مشاركت هاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهدرسيد.

ماده 10‌ـ‌ و‌زارتخانه ها و مؤسسات دو‌لتي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند حساب هداياي موضوع ماده يادشده را هر شش ماه يك بار به طورجداگانه از حسابهاي بودجه برنامه اي تهيه و تنظيم و پس از تأ‌ييد بالاترين مقام دستگاه به همراه اسناد مربوط نگهداري نمايند. شركت هاي دو‌لتي حساب هداياي موضوع اين ماده را طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت خواهندنمود.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.