نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1402

خزانه داری کل کشور در راستای اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، نظام حسابداری بخش عمومی سال 1402 را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. این نظام نامه بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده است و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

لینک دانلود نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1402

فهرست مطالب :

 • فصل 1كليات
 • فصل 2حسابداري عمليات جاري
 • فصل 3حسابداري حقوق و مزاياي مستمر كاركنان
 • فصل 4حسابداري عمليات سرمايه ای
 • فصل 5حسابداري درآمدها
 • فصل 6حسابداري وجوه سپرده
 • فصل 7حسابداري موارد خاص
 • پيوست 1نمونه فرم قابل قبول و مدارك پيوست صورت مغايرت بانکی
 • پيوست 2كدينگ حسابهاي كل و معين
 • پيوست 3يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی واحد گزارشگر نمونه
 • پيوست 4شناخت، اندازه گيري و گزارشگري بدهیها، ذخاير و بدهیهاي احتمالی
 • پيوست 5نحوهوزمانشناسايیاوليه،بركناريدايمی،واگذاريومحاسبهاستهلاكدارايـیهايدولت
 • پيوست 6حسابداري عاملينذيحساب
 • پيوست 7نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي
 • پيوست 8 نمونه فرمهاي بودجهاي و اسناد و مدارك لازم در تهيه صورتحساب نهايی اعتبارات هزينه و تملک دارايیهاي سرمايهاي و راهنماي تکميل فرمهاي بودجهاي و كنترل آن با تراز حسابها
 • پيوست 9دستورالعمل حسابداري تهيه صورت هاي مالی تلفيقی

نظام حسابداري بخش عمومي، مجموعه اي متشكل از مفاهيم، استانداردها، رويه ها و دستورالعمل هاي حسابداري به منظور شناسايي، اندازه گيري، ثبت، طبقه بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي واحدهاي گزارشگر است. مباني نظري و پشتوانه تئوريک دستورالعمل هاي حسابداري اين مجموعه، بيانيه هاي مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ميباشد كه در سازمان حسابرسي و با مشاركت خزانه داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور تدوين و تصويب شده است. براين اساس تعاريف عناصر صورت هاي مالي نيز مبتني بر اين مفاهيم و استانداردها خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.