در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم

– ماده 83
چاپ مطلب

بر اساس ماده ‌83 قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون.
همپنین تبصره این ماده اشعار می دارد که درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:
‌الف- مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد­ (25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمرنقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده‌ (91)‌ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده‌ (91) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

برخی نکات در خصوص استفاده از خودرو

برگرفته از بخشنامه شماره :29300/2397/211 تاریخ 1382/6/2 سازمان امور مالیتی

اول : طبق بند “ب ” تبصره ماده 83 قانون یادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون ) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
دوم : کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند . بنابراین مشمول بند “ب ” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
سوم : خودروهای اختصاصی با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است ) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی …مصوب 1358 و آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مصوب سال 1386 و دیگر مقررات مربوط مورد استفاده قرار می گیرند.

چهارم : اصولا واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
پنجم : در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.