فروش نسخه چاپی شماره های 4 و 8 فصلنامه تخصصی نظارت مالی(عامل ذیحساب و 130 پاسخ مالی محاسباتی و اموالی)

دو شماره از فصلنامه تخصص نظارت مالی در قالب یک نسخه چاپی تهیه شده است که علاقمندان می توانند نسبت به خرید آنلاین آن اقدام نمایند.

لینک خرید نسخه چاپی با شیراز سیمی

نسخه چاپی حاضر شامل نسخه های شماره 4 (عامل ذیحساب، مستقل یا وابسته، و نگاهی اجمالی به کارپردازی) و شماره 8(یکصد و سی پاسخ به 130 سئوال کاربردی مالی، محاسباتی و اموالی) فصلنامه می باشد.


فهرست مطالب فصلنامه:
پیشگفتار، عامل ذی حساب، مستقل یا وابسته؟
محتوای نظارت مالی
کم رنگ شدن نقش عامل ذی حساب
مقدمه
شرح اختصاصی عامل ذی حساب
ضوابط ایجاد پست عامل ذی حساب
وظایف و تفویض اختیار به عامل ذی حساب
وظایف عامل ذی حساب در خصوص تنظیم اسناد و نگاهداری دفاتر
نکات لازم در خصوص عاملین ذی حساب
تحویل و تحول عامل ذی حساب قدیم و جدید
شرح اختصاصی
کـــار پرداز
کار پرداز کیست و کار پردازی چیست؟
شرح وظایف کار پرداز
کنترلهای داخلی و مالی کار پرداز
کار پرداز در قوانین و مقررات مربوطه:
برخی قوانین و مقررات،
ضوابط و دستورالعمل ها
برخی ضوابط دریافت و مصرف تنخواه گردان
روش ابلاغ اعتبار اصلاحی
نحوه ارائه پیش پرداخت و علی الحساب
برخی نکات در خصوص استفاده از دسته چک (در صورت وجود) و صورت مغایرت های بانکی
افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذی حساب و کار پردازان
عناوین برخی قوانین مهم مورد استفاده عاملین ذی حساب و کار پردازان
فــــرم ها، نمونه نامه ها، پیش نویس ها، چک لیست ها
حسابداری عملیات جاری

دستورالعمل حسابداری عاملین ذیحساب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.