مرور برچسب

خزانه داری

اهمیت تفکیک خزانه داری کل کشور از وزارت اقتصاد، تصور، واقعیت یا الزام؟

اهداف و شرح وظایف وزارت امور اقتصادی، مستند به اعلام آن در سایت وزارت، بیش از آنکه پولی و اقتصادی باشد، مالی بوده که قالبا در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور متمرکز شده اند. این موضوع در تراکم بخش زیادی از نیروی انسانی وزارت اقتصاد

دستورالعمل نگاهداری حساب های دولتی + مجموعه قوانین و آموزش های مرتبط

تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

بررسی راه حل و نحوه مدیریت و نگهداری حساب‌های دولتی

طی دهه‌های اخیر در بسیاری از این کشورها قوانینی به تصویب رسیده است که مسوولیت بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت را تنها به ارائه خدماتی چون نگهداری وجوه و انجام تراکنش محدود می‌کند.

بررسی ضرورت ایجاد حساب واحد خزانه

در قانون برنامه ششم توسعه، به دلیل فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم و امکان اجرایی شدن قانون پولی و بانکی کشور، بر افتتاح حساب‌ها نزد بانک مرکزی تاکید شده و برای نگهداری حساب‌های دولتی، موضوع حساب واحد خزانه مطرح ‌شده است. پیش از این، قانون پولی…