اصلاحات در ساختار وزارت اقتصاد، ایجاد خزانه داری كل

در اجرای تکالیف برنامه ششم و با هدف ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت صورت گرفت؛

چارت سازمانی وزارت اقتصاد تغییر کرد. خزانه داری کل کشور ایجاد شد. معاونت نظارت مالی حذف شد، دو معاونت جدید امور خزانه و گزارشگری مالی دولت و معاونت نظارت مالی و اموال دولتی ایجاد شد

با اجرای تکالیف مندرج در ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه کشور و با موضوع لزوم ساماندهی ساختار خزانه داری کل کشور و از محل بازطراحی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب یک مرکز و دو معاونت تخصصی و در جایگاهی متمایز از سایر معاونت های این وزارتخانه، نمودار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.

این اصلاحات ساختاری در اجرای تکالیف مندرج در ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع لزوم ساماندهی ساختار خزانه داری کل کشور به منظور تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و با توجه به نگاه ویژه قانون گذار در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور (مواد 101 و 103 و 90 ) به خزانه داری کل به عنوان نهادی با هویت معین و مشخص صورت گرفت .

رویکردهای اساسی در انجام این برنامه، هویت بخشی، نمایان سازی ساختار و فرآیندهای خزانه داری کل کشور و اجتناب از توسعه تشکیلاتی و در عین حال ایجاد سازمان کاری کارا و اثر بخش بوده و بر این اساس، تغییراتی مشتمل بر ایجاد و اصلاح عناوین و جایگاه ساختاری واحدهای مربوطه در نمودار سازمانی وزارتخانه به شرح زیر اجرا شد.

خزانه داری کل کشور، از محل بازطراحی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب یک مرکز و دو معاونت تخصصی و در جایگاهی متمایز از سایر معاونت های وزارتخانه و متصل به خط اصلی فرماندهی و مدیریتی ساختار به شرح زیر، سازماندهی و جا نمایی شد.

همچنین عنوان “مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت” اصلاح و “مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی” به لحاظ سنخیت وظایف و ماموریت های محوله، از ردیف واحدهای مستقل حوزه وزیر به زیر مجموعه خزانه داری کل کشور منتقل شد.

در بخش معاونت امور خزانه و گزارشگری مالی دولت، سه اداره کل شامل، اداره کل خزانه، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی از محل تبدیل عنوان اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری تشکیل شد.

در اصلاح ساختار معاونت نظارت مالی و اموال دولتی خزانه داری کل کشور نیز دو اداره کل با عناوین اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها و همچنین اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت از محل تبدیل عنوان (( اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری )) تشکیل شد.

بر این اساس اصلاحات ساختاری و تشکیلات تفضیلی واحدهای ستادی و استانی وزارتخانه، در قالب “نظامنامه مدیریت ساختار سازمانی و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی” در دستور کار قرار دارد.شادا.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.