آیين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجی با آخرین اصلاحات

هيات وزيران در جلسه مورخ 21/7/1370 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بمنظور ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه يكسان در مورد تبادل هدايا با مقامات و ميهمانان خارجي و با توجه به آثار و پيامدهاي فرهنگي آن و ضرورت معرفي آثار و ارزشهاي هنري و علمي و اجتماعي از اين طريق ، آئين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي مصوب 1370,07,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – اعطاي هديه به مقامات خارجي

ماده 1 – هدايا براي مقامات خارجي از جهت نوع و قيمت به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه ميزبان بايد واجد شرايط زير باشد:
1 – هدايا بيانگر آثار علمي ، هنري و فرهنگي كشور يا از صنايع دستي باشند و به ترتيبي انتخاب شوند كه متناسب با مقام و موقعيت و ويژگي شخصي مقام خارجي و آداب و رسوم و نحوه برخورد متقابل آن كشور بوده و جنبه يادبود داشته و داراي نشان خاصي از كشور باشد.
2- اشياي اهدايي به مقام هاي خارجي از نظر قيمت تابع مراتب و مبالغ زير خواهد بود:
الف- نخست وزيران خارجي و شخصيت هاي هم تراز، تا پانزده ميليون (000/ 000/ 15) ريال.
ب- وزيران خارجي و شخصيت هاي هم تراز، تا ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال.
ج- سفيران و معاونان وزيران خارجي و شخصيت هاي هم تراز، تا سه ميليون (000/ 000/ 3) ريال.
د- مديران كل و ساير ملاقات شوندگان خارجي، تا دو ميليون (000/ 000/ 2) ريال.

تبصره 1 – وزارت امور خارجه موظف است آلبومهائي از اشياي قابل اهداي به مقامات خارجي كه واجد شرايط اين ماده باشند را به تفكيك مراتب مندرج در بند “2” با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و مراكز صنايع دستي تهيه نمايد و اولين دوره آنرا حداكثر ظرف ( 3 ) ماه در اختيار وزراء و بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل بگذارد.

تبصره 2 – به منظور ارتقاي ارزش هنري و فرهنگي و بهبود كيفيت هدايا، كميته اي تحت نظر وزارت امور خارجه با عضويت نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صنايع دستي در مورد طراحي و ساخت هداياي مناسب موضوع اين ماده تصميم هاي لازم را اتخاذ نمايد و گزارش اقدامات به عمل آمده هر ( 6 ) ماه يكبار از طريق وزارت امور خارجه به كميسيون فرهنگي هيات دولت ارائه گردد. .

ماده 2 – اعطاي هديه به مقامات خارجي حتي المقدور توسط مقامات همتراز و يا افرادي انجام مي يابد كه به نيابت از ايشان عهده دار ملاقات هستند.

فصل دوم – دريافت و نگهداري هدايا

ماده 3 – دريافت هدايا در صورتي مجاز است كه قيمت آن به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه مستقل در حدود سقف مبالغ تعيين شده در ماده ( 1 ) اين آئين نامه باشد، مسئول امور تشريفات در ملاقاها بايد در مورد هدايائي كه به مقامات و مسئولين ايراني داده مي شود، به ترتيب زير عمل نمايد. كليه هداياي غير مصرفي كه به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مستقل جنبه موزه اي دارد يا واجد ارزش ويژه فرهنگي ( از قبيل هداياي منحصر به فرد و كتب خطي ) است همچنين هداياي موضوع ماده ( 4 ) اين آئين نامه را به موزه هائي تحويل دهد كه به همين منظور در وزارت امور خارجه ( در مورد هدايا به مقامات و مسئولان آن وزارت ) و نهاد رياست جمهوري ( در مورد هداياي اعطائي به ساير مقامات و مسئولين ) دائر مي شود.
ساير هدايا در حدود مبالغ مذكور در ماده ( 1 ) اين آئين نامه طبق نظر مقام دريافت كننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

تبصره – مراكز نگهداري هدايا در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه مشخصات هداياي تحويلي را به نحوي كه متضمن نوع هديه ، تاريخ ، مناسبت و مقام هديه دهنده باشد، در فرم مشخصي ثبت و به نام مقام دريافت كننده هديه صادر و ارائه مي نمايد.

ماده 4 – در مواقعي كه قيمت هدايا برحسب مورد بالاتر از مبالغ ذكر شده در ماده ( 1 ) اين آئين نامه باشد پذيرش آنها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صورت خواهد گرفت و نسبت به آنها مطابق ترتيب مقرر در ماده ( 3 ) اقدام خواهد شد.

ماده 5 – وزارت امور خارجه از طريق سفراء و نمايندگان خود در خارج از كشور تشريفات و ضوابط هداياي قابل دريافت را به اطلاع دولت ها خواهد رساند.

ماده 6 – كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه دستگاههائي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مقررات اين آئين نامه خواهند بود.

ماده 7 – هداياي اعطائي به رئيس جمهور و هدايائي كه از طرف رئيس جمهور به مقامات همتراز اعطا مي شود از شمول اين آئين نامه مستثني است .

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.