بخشنامه ۲۷۲۲۴۲ درباره شیوه نامه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۹۸

شیوه نامه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه ۲۷۲۲۴۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای بند «و» تبصره  ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی (وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی)

در اجرای بند «و» تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور و تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن (تصویبنامه هیأت وزیران به شماره /۴۳۷۵۶ت۵۶۶۸۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵)صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار می باشد. برای این منظور لازم است تمامی دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای مندرج در بند قانونی یادشده و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تأیید و اعلام تقاضاهای واصله جهت بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوه نامه پیوست اقدام نمایند.

لینک دانلود بخشنامه ۲۷۲۲۴۲ درباره شیوه نامه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۹۸

با توجه به ظرفیت محدود اسناد (اوراق) تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواستهایی است که زودتر به سازمان ارسال می شود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نبوده و لازم است، دستگاههای اجرایی مذکور نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیش بینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.

همچنین ضروریست در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده  ۵ آیین نامه اجرایی یادشده، حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی مکاتبه شماره ۹۸/۱۶۴۹۸۸مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵توسط بانک مرکزی اعلام شده است در درخواستهای دستگاه اجرایی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم رعایت گردد؛ و در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور با موضوع انتقال مطالبات از بانک به نفع بانک دیگر، ضمن رعایت ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸/۱۵۷۳۹۲مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پس از انجام جابجایی مطالبات بین بانکها، درخواست اخذ تأییدیه و صدور تخصیص اعتبار به سازمان ارسال شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن کلیه شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت قانونی بند «و» تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور، آیین نامه اجرایی ذیربط و این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه(های) اجرایی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.